Home

Spesialiseringer

Urbanisme

Bygninger, landskap og byrom er viktig for vår livskvalitet og trivsel. De er rammene for vår hverdag, vårt bomiljø, arbeidsliv og sosiale møteplasser.

Vi tror på at byer og tettsteder skal være gode møtesteder som skaper tilhørighet og samhold. Vi er sikre på at gode løsninger for kollektiv, gange og sykkel gjør det behagelig og enkelt og bo og bevege seg i byen.

I Gottlieb Paludan Arcitechts forstår vi hva gode nabolag og vitalt byliv betyr for attraktive bosteder og arbeidsmiljø, innovasjon og økonomisk vekst. Vi arbeider for at vekst og utbygging finner sted med kvalitet og omtanke.

Gottlieb Paludan Architects huser landskapsarkitekter, urbanister, arkitekter og byplanleggere. Vi lykkes når våre ulike fagdisipliner sammen finner frem til geniale helhetstrekk og skaper det ypperste av hva et godt sted kan være.

I byene gir vi form til gater, byrom, grønne friarealer og plasser ved stasjoner og trafikkterminaler. Vi sørger for de beste livsbetingelser for naturen i byen, gjør det attraktivt å sykle eller gå, planlegger for regnvannshåndtering og bylivskvalitet.

Vi gir råd om fysisk så vel som strategisk planlegging i hele den faglige spennvidde: Fra analyse og plassering av store anlegg i det åpne landskap til utvikling av bynære, rekreative landskap og prosjektering av den minste detalj i byens rom.

Vi utarbeider mulighetsstudier, skisseprosjekter og reguleringsplaner. Vi prosjekterer detaljerte løsninger og følger opp under bygging for å sikre gode byggbare løsninger. Vi arbeider ofte med stedsspesifikk og strategisk transformasjon og oppgradering av byområder. Konkret består dette arbeide ofte i utformingen av helhetsplaner, masterplaner, lokalplaner, og utviklingsplaner.

Kontakt

  • Samfunnsgeograf, spesialist medvirkning og prosessleder
  • Plan, Landskap & Urbanisme
Tif
+47 479 65 379

Les om våre andre spesialiseringer