Home

FAGOMRÅDER

Strategisk Tidligfaserådgivning

En god tidligfase er et suksesskriterium for et vellykket prosjekt. Her legges premissene som senker risiko og sikrer lønnsomhet og verdiskaping for våre oppdragsgivere. Særlig kritisk er denne fasen i prosjekter med utviklingsbehov utover «vanlig prosjektgjennomføring» - utløst av samfunnsmessige «game-changers» og nye krav.

GPA tilbyr tidligfaserådgivning i komplekse byggeprosjekter. Prosjekter der bygget/sluttproduktet skal tilrettelegge for nye bruksformer, der prosjektdeltakerne skal ta i bruk nye prosesser og verktøy og/eller utvikle innovativ arkitektur krever kompetansebygging og omstilling – de blir en modningsreise for de involverte, som ofte må navigere i en kontekst som skaper dilemmaer og friksjon – økonomisk, politisk, kulturelt og sosialt.

Vi bidrar til at byggherre og prosjekterende tilegner seg tilstrekkelig kunnskap og kompetanse om brukerne til å designe og bygge gode fremtidsrettede bygg for dem. Samtidig som vi gir brukerne kunnskap og kompetanse til å gjøre kvalifiserte valg og prioriteringer i prosjektutviklingen. Vi definerer, utvikler og vurderer tidligfasekonsepter i sammenheng med oppdragsgivers mål, strategier og behov. Dette gjør vi basert på en omforent plan for medvirkning og et tett samarbeid med sluttbrukere og andre interessenter. Vi leverer prosessbistand (prosjektrigging, fasilitering, endringsledelse, lederpåkledning med mer) og vi bistår våre oppdragsgivere i prosjektleveranser som mål- og strategidokumenter, bruks- og arealkonsepter, konsekvensanalyser, kartlegginger av praksis og fremtidige behov, sone- og nærhetsdiagrammer, rom- og funksjonsprogrammer og mye mer.

Vår rådgivning er praksis- og forskningsbasert - den bygger på en unik flerfaglighet og arbeidsform, og et tett samarbeid mellom våre antropologer, organisasjonsutviklere, prosessledere, urbanister, arkitekter og interiørarkitekter. Vi kombinerer vår ekspertise innen organisasjonsutvikling, prosessledelse/-gjennomføring og utforming til en kraftfull miks som gjør oss i stand til å håndtere både helhet og deler i oppdragene våre – på både strategisk, taktisk og operativt nivå. Vi oppdaterer kontinuering vår verktøykasse med innovative metoder for involvering, kartlegging og analyse.

Vi har erfaring fra Norges mest komplekse utbyggingsprosjekter, som for eksempel NTNU Campusutvikling og Nytt Regjeringskvartal: prosjekter kjennetegnet ved utbygging i tett bystruktur, store krav til arealeffektvisering, tydelige brukere og mange interessenter.

Kontakt

Kjersti Bjørkeng Størdal

  • Afdelingsleder Trondheim
  • Ph.d. Endringsledelse
Telefon:
+47 930 87 717

SPESIALISERINGER

Utvalgte spesialiseringer innen Strategisk Tidligfaserådgivning. Våre mange spesialiseringsområder bidrar til tverrfaglig prosjektløsning over hele linjen.

LES OM VÅRE ANDRE FAGOMRÅDER

Vi har organisert fagområdene våre i kompetanseområder som brukes på tvers av markedene våre, og sikrer den beste blandingen av disipliner og den rette tverrfaglige tilnærmingen til hver oppgave.