Home

FAGOMRÅDER

Landskap

Som rådgiver for landskap, mener vi at vår viktigste oppgave er å ivareta hensynet til den landskapsmessige helheten og sørge for at utvikling og endringer i våre landskaper og offentlige rom skjer i et harmonisk samspill med nye anlegg og med hensyn til klima og framtidige utviklingsmuligheter.

Gottlieb Paludan Architects har bred erfaring innenfor planlegging og prosjektering av alle typer landskapsprosjekt. Vi jobber innenfor alle planfaser, fra skisseprosjekt til ferdig-bygget tegninger, ofte i nært samarbeid med planleggere, ingeniører og arkitekter. Dette gir oss muligheten til å finne helhetlige og unike løsninger som forener det estetiske med det funksjonelle. Vi ser hvert prosjekt i sammenheng med omgivelsene, og ser mulighetene i både det eksisterende og det potensielle.

Hos Gottlieb Paludan Architects arbeider vi stedsspesifikt. Vi har erfaring fra både stor og liten skala, noe som hjelper oss med å se det store i det lille og motsatt. Vi jobber strategisk med transformasjon og oppgradering av byområder gjennom utforming av mulighetsstudier, helhetsplaner og designhåndbøker. Vårt team består av urbanister, arkitekter, planleggere og landskapsarkitekter, noe som gir oss en sterk faglig bredde. I tillegg samarbeider vi mye med AFRY, ingeniørene vi deler hus med. Vi jobber tverrfaglig, noe vi har erfaring med at gir de beste løsningene.

Vi lager funksjonelle landskap med høy kvalitet. Bærekraftig løsninger ligger til grunn for alt vi gjør. Vi jobber detaljert med bl.a. lokal overvannshåndtering, biologisk mangfold og gjenbruk av stedlige masser. Oppdatering på nye anleggsmetoder, materialer, tekniske løsninger og produkter er en del av prosjekteringen.

Et landskap skal ikke bare fungere for mennesker, vi er også avhengige av at naturen får slippe til. Derfor jobber vi i GPA med å styrke det lokale biologiske mangfoldet i prosjektene våre. Dette gjør at prosjektet blir godt tilpasset omgivelsene, samtidig som det drar nytte av økosystemtjenester. Det sparer utgifter over tid, og bedrer leveforholdene for planter, dyr og insekter.

Universell utforming er en naturlig del av våre prosjekt. Vi har opparbeidet oss en bred kompetanse på feltet gjennom en rekke prosjekter som skoler, offentlige plasser og utarbeiding av veiledere.

Kontakt

Åse Lundekvam

  • Seksjonsleder Plan, Landskap & Urbanisme
  • Senior Byplanlegger
Telefon:
+47 996 43 502

Elin Bakke

  • (Permisjon) Gruppeleder Plan, Landskap & Urbanisme
  • Planlegger & Sivilingeniør
Telefon:
+47 413 54 842

SPESIALISERINGER

Utvalgte spesialiseringer innen Landskap. Våre mange spesialiseringsområder bidrar til tverrfaglig prosjektløsning over hele linjen.

LES OM VÅRE ANDRE FAGOMRÅDER

Vi har organisert fagområdene våre i kompetanseområder som brukes på tvers av markedene våre, og sikrer den beste blandingen av disipliner og den rette tverrfaglige tilnærmingen til hver oppgave.