Home

FAGOMRÅDER

Arealplanlegging

Gottlieb Paludan Architects bistår som rådgiver og prosessleder i strategisk og fysisk planlegging på alle nivå: Fra overordnede strategier og planer for byområder og campusområder, reguleringsplaner for private og offentlige aktører, til analyser, mulighetsstudier, medvirkningsprosesser og utredninger.

Hos Gottlieb Paludan Architects har vi byplanleggere med tverrfaglig bakgrunn og med lang erfaring og variert kompetanse innen planlegging på alle nivåer. Vi jobber i tverrfaglig sammensatt team som utfyller hverandres spesialkompetanser i oppdragene (arkitektur, urbanisme, byplanlegging, geografi, samfunnsvitenskap, sosialantropologi).

Vi utformer planer på alle nivå i urban og bymessig sammenheng, bynære områder så vel som mer rurale strøk. Vi bidrar også med plankompetanse i forbindelse med større samferdselsprosjekter som veg og bane, i tett samarbeid med ingeniørmiljøer.

Vi søker alltid løsninger som er bærekraftige, som skaper levelige bymiljøer der det legges til rette for både virksomheter, kultur og folkehelse. Vi gjennomfører prosjekt med god prosessledelse som sikrer framdrift og forankring. Vi har fokus på kommunikasjon og å skape gode samarbeidsrelasjoner, medvirkning og involvering som skaper verdi og reduserer risiko. Våre planrådgivere ser hva som er viktig og beslutningsrelevant, og kan kommunisere komplekst innhold på lettfattelige måter, vi har styrket kompetanse på medvirkning i planprosesser som bidrar til forventningsstyring og virker risikoreduserende.

Kontakt

Sissel Arctander

  • Gruppeleder plan & urbansme
  • Sivilarkitekt MNAL
Telefon:
+47 9280 7362

SPESIALISERINGER

Utvalgte spesialiseringer innen Arealplanlegging. Våre mange spesialiseringsområder bidrar til tverrfaglig prosjektløsning over hele linjen.

LES OM VÅRE ANDRE FAGOMRÅDER

Vi har organisert fagområdene våre i kompetanseområder som brukes på tvers av markedene våre, og sikrer den beste blandingen av disipliner og den rette tverrfaglige tilnærmingen til hver oppgave.