Home


1 /
Arkitektur

Hillerød Renseanlæg

Gottlieb Paludan Architects har været ansvarlige for den arkitektoniske udformning af et forslag til et nyt, moderne og fremtidssikret renseanlæg til Hillerød Forsyning A/S. Forslaget er baseret på en række innovative teknologier forberedt for udvidelser, med optimal arkitektonisk og landskabelig indpasning i helhedsplanens landskab, samt et minimalt fodaftryk. Anlæggets placering og udformning vil bidrage til at formidle og synliggøre vandrensningsprocesserne som en integreret del af en kommende klima- og miljøpark.

Anlægget anvender MBR-teknologi (Membrane Biological Reactor), hvilket gør det muligt at skabe et særdeles kompakt anlæg, som er fremtidssikret, dels til nem kapacitetsforøgelse til 130.000 PE og dels til udbygning af tertiær rensning. Et MBR anlæg har desuden den fordel, at det ikke er nødvendigt at have efterklaringstanke og efterpoleringsanlæg. Derudover er anlægget designet med fokus på, at blive drevet med lavest mulig anvendelse af hjælpestoffer.

Grundet anlæggets kompakte størrelse, frigøres store arealer til landskabelig behandling og anlægget kan derfor underordne sig helhedsplanens store grønne elementer og indgå som et integreret element i disse. Anlægget placeres med direkte fysisk og visuel forbindelse til Hillerød Forsynings kommende klima- og miljøcenter. Anlægget er organiseret i 3 afsnit: Bioblokken, Forpladsen og Maskinbygningen.

Den afgravede jord fra byggeriet udnyttes til at skabe et nyt, bakket landskab omkring det nye renseanlæg, og det samlede anlæg fremstår således delvis nedgravet. Adgangsvej, forplads og tankgård skæres ind i det skrånende landskab og en landskabelig trappe med offentlig adgang gennemskærer maskinbygningen. Trappen bliver en del af et overdækket ankomstrum, hvor vandtemaet anslås: På en stor skrånende vægflade ledes regnvand fra maskinbygningens tag til et bassin.

Visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation