Home


1 /
Landskab & Byrum

Højhastighedsbane over Vestfyn

En ny 35 km lang højhastighedsbane over Vestfyn skal være med til at re­ducere rejsetiden mellem Danmarks største byer.

Banen vil passere igennem et område med mange vindmøller og højspændingsledninger. Området er samtidig karakteriseret af et markant terrænmæs­sigt skift i landksabet mellem store åbne områder og strækninger med bakketerræn.

Projektet er udviklet i forbindelse med en VVM rap­port og inkludere en landskabsanalyse baseret på landskabskaraktermetoden (LKM) og landskabelige konsekvensvurderinger af linjeføringer. Endvidere har Gottlieb Paludan Architects udviklet konceptde­sign for beplantning, terrænregulering, støjskærme, faunapassager og broer.

Forudsætningen for opgaven er en samling af infra­strukturanlæggene i én fælles transportkorridor over Vestfyn, således at banen placeres så tæt på den eksi­sterende motorvej som muligt. Dette udgangspunkt stiller store krav til den landskabelige indpasning, for at modvirke unødigt komplicerede samlingspunkter omkring tilslutningsanlæg, krydsende lokalveje og bane. Det er således en udfordring at sikre at det sam­lede anlæg bestående af motorvej og bane, opleves som en helhed, og at der opnås en visuel ro i samspil­let mellem de to anlæg og det omgivende landskab.

Visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects

Projektets lokation