Home


1 /
Landskab & Byrum

DSB togværksted i Næstved, Landskabsplan

Gottlieb Paludan Architects har varetaget den landskabelige bearbejdning og udformning af bygninger til etableringen af et nyt DSB værksted i Næstved. Placering, indpasning og udformning af det samlede anlæg skal tage udstrakte hensyn til beskyttet natur og dyreliv, et fredet landskab samt øvrige landskabelige udpegninger i området.

Det nye DSB værksted ligger i et åbent og relativt fladt landskab, der består af et forholdsvist uforstyrret og åbent landbrugslandskab med lange værdifulde udsigter til og fra den fredede Mogenstrup Ås, der danner den nordlige grænse af projektområdet og dele af de nye adgangsarealer. Området er knyttet til godset Fladsågård og omfatter en beskyttet mose, fredskov og beskyttede vandløb. Landskabet karakteriseres af det forholdsvist flade åbne landbrugslandskab med Mogenstrup Ås, der rejser sig mod nord, som en markant terrænform med skov og åbne overdrevsarealer. Projektområdet er udpeget som et naturbeskyttelsesområde og en del af Grønt Danmarkskort, hvor formålet er at skabe sammenhængende naturnetværk. Området er yderligere omfattet af udpegningerne ”Bevaringsværdigt landskab” og ”Nationalt geologisk interesseområde” og berørt af en åbeskyttelseslinje samt et lavbundsareal udpeget til genopretning af vådområde.

Den landskabelige bearbejdning omfatter hele projektområdet, og skal varetage tre overordnede opgaver:

  • Bidrage til den mest harmoniske indpasning af værkstedsanlægget i et sårbart og værdifuldt landskab.
  • Bidrage til en hensyntagen til de visuelle forhold, natur og dyreliv.
  • Understøtte pointgivende kriterier i relation til en DGNB certificering. Herunder skabe kvalitet i udearealerne, højne biodiversiteten, bevare eksisterende træer og skabe jordbalance.
 
Derudover omfatter projektet anlæggelse af rensebassiner, lavninger til transport, rensning og tilbageholdelse af regnvand samt retablering af grønne arealer, beplantning og stier. Der vil også være ankomst- og parkeringsarealer på stedet samt opholdsarealer for medarbejdere.
 
Indpasningen af et nyt værksted giver anledning til at nedlægge store dyrkede landbrugsarealer og mulighed for at udvikle ny natur på de ubebyggede arealer omkring værkstedet. Landbrugsjord gives tilbage til naturen, og store dele af projektområdet indgår i et sammenhængende naturnetværk, der understøtter lokal flora og fauna samt kommunens landskabelige og rekreative ambitioner for området, herunder planer om nye stiforbindelser og rekreative funktioner knyttet til Mogenstrup Ås og nye vådområder omkring Fladså.

Projektets lokation