Home


1 /
Landskab & Byrum

Landskabsplan for bynær solcellepark 

Et klimatilpasset energilandskab rig på natur og rekreation, der kombinerer produktion af grøn solenergi med ny natur, beskyttelse af grundvand, turistattraktioner, byudvikling, forskning og undervisning.

Gottlieb Paludan Architects står bag landskabsplanen for omdannelsen af et landbrugslandskab til et energilandskab, der kombinerer produktion af grøn solenergi med skabelsen af ny natur og nye rekreative arealer. De stramme linjer i det eksisterende landbrugslandskab videreføres som struktur for solcelleparken, hvor fremtidens marker dækkes af solceller og afgræsses af dyr. Nye vådområder, skovkiler og parkstrøg forbindes med naturarealer i nærområdet og danner et nyt organisk netværk på tværs af solcelleparken.

Netværket bidrager til beskyttelse af grundvand og byder på rekreative aktiviteter, tematiserede stiforbindelser, udvikling af ny natur, forbedring af biodiversitet, optag af CO2, formidling og læring om grønne løsninger og en robust struktur for regnvandshåndtering i oplandet til den lokale by. Den grønne struktur kobles på fremtidige by- og erhvervsudviklingsområder, og deler solcelleparken op i mindre områder, så de tekniske arealer ikke opleves for store.

Projektet indeholder forslag til et besøgscenter og et udsigtstårn samt eksperimentielle laboratorier, der kan danne ramme om lokale skolers undervisning i grøn energi og biodiversitet. Projektet rummer yderligere forslag om en innovationskile, hvor virk­somheder, organisationer, universiteter mf. kan drive forskning og innovation indenfor udvikling af grønne løsninger og grøn teknologi i direkte tilknytning til solcelleparken og byen.

Visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation