Home


1 /
Arkitektur

Tinghøj Beholderanlæg

HOFOR ønsker at modernisere det fredede Tinghøj Beholderanlæg med fokus på at sikre anlæggets fortsatte funktionalitet, miljø og sikkerhed samt at bevare de kulturhistoriske fredningsværdier i anlægget. Gottlieb Paludan Architects har udført en arkitektonisk analyse og værdisætning af det historiske beholderanlæg og udarbejdet et prospekt som grundlag for godkendelse af moderniseringen hos Slots- og kulturstyrelsen og Det Særlige Bygningssyn.

Tinghøj Beholderanlæg, som blev opført i perioden 1931-35 i Gladsaxe, er Danmarks største vandanlæg og spiller en kritisk rolle for vandforsyningen til København. Reservoiret lagrer rent drikkevand fra HOFORs vandværker, som forbruges ujævnt og med store variationer, og distribuerer det til Hovedstadens borgere. Anlægget er nedslidt hvorfor hovedstadsområdets Forsyningsselskab, HOFOR har valgt at modernisere så meget som muligt af den fredede bygningsmasse og etablere et nybygget beholderanlæg, der opfylder nutidens krav til bl.a. drikkevandssikkerhed, forsyningssikkerhed og arbejdsmiljø.

De ældste beholdere har i dag en alder på 90 år og har derfor kun en meget begrænset restlevetid. HOFOR har som følge heraf over de sidste 10 år oplevet et hastigt stigende omfang af utætheder og deraf følgende alvorlige problemer med vandkvaliteten fra beholderanlægget samt en truet vandforsyning til København, da et stort antal beholdere har været ude af drift. Derudover lever anlægget ikke op til nutidens arbejdsmiljøkrav, da det er bl.a. er indrettet med trange pladsforhold, utilstrækkelige flugtveje, med høje trin, kræver tunge løft op og ned ad spindeltrapper og dårligt lys.

Vandanlægget består af 10 vandbeholdere og 20 nedgangstårne og blev fredet i 1999. Begrundelsen for fredningen er de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier i anlægget udført af arkitekt Ib Lunding, som skal videreføres i det moderniserede anlæg. Hver af anlæggets nedgangs- og ventilationstårne har små cirkulære ruder placeret uregelmæssigt i betonkappen og hvert illustrerende et stjernebillede. De enkelte bygninger har således hver sit arkitektoniske udtryk i form af dekoration i et ellers robust og teknisk anlæg. 

HOFOR har, i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, peget på et af Gottlieb Paludan Architects’ 3 løsningsforslag, som dels bevarer forsyningssikkerheden og en del af den fredede bygningsmasse, samt dels giver mulighed for at modernisere den ene halvdel af beholderanlægget således, at HOFOR i fremtiden kan opbevare vandet sikkert og i overensstemmelse med nutidens krav til opbevaring af drikkevand.

For at modernisere det eksisterende vandreservoir er det nødvendigt at tilføre det nordligste plateau et øvre niveau til brug for regelmæssig inspektion af de overdækkede beholdere samt tilføje mindre bygværker i form af niveaufri adgange placeret i de græsbeklædte skråninge.

For at den foreslåede løsning kan videreføre den høje arkitektoniske værdi i et moderniseret anlæg skal materialer og detaljer afspejle det allerede anvendte arkitektoniske sprog. De nye bygningskroppe skal udformes med fokus på en høj detaljeringsgrad og med anvendelse af materialer, der spejler de nuværende detailløsninger. Materiale valg skal vælges med øje for en patinering og en robusthed der taler sammen med de eksisterende bygninger i karakter og overflader.

Med udgangspunkt i anlæggets robuste karakter og høje krav til funktionalitet og sikkerhed synliggør Gottlieb Paludan Architects’ oplæg, at anlægget igennem en transformation fortsat kan være i funktion, og at de kulturhistoriske og bærende fredningsværider kan genkendes i projektet

Projektets lokation