Home


1 /
Arealplanlegging

Sem Sælandsvei

Reguleringsplanen skal legge til rette for ombygging av eksisterende kontor- og forskningsbygg for SINTEF energi, for samling av fagmiljø, framtidsrettet virksomhetsog campusutvikling på NTNU Gløshaugen.

Gottlieb Paludan Architects har bistått SINTEF Energi i utarbeidelse av reguleringsplan i tilknytning til NTNUs campus på Gløshaugen i Trondheim. Det foreslås utvidelse av SINTEFs eksisterende kontorbygg på Gløshaugen, Sem Sælands vei 11. Bygget skal inneholde rom for kontor og forskning for SINTEF og deres samarbeidspartnere. Det planlegges en utvidelse med kjeller, tilbygg mot sør, og påbygg. I planarbeidet utredes maksimal høyde på både 7 og 8 etasjer. Byrommet utvikles som campusstrøk med åpen 1. etasje og utadrettete felles campusfunksjoner. Det er også sett på flere alternativer for gang-/sykkelforbindelse mot Høgskoleparken

Gottlieb Paludan Architects har hatt ansvar for dialog med byplan, medvirkning, koordinere andre fag, utredninger, ROS-analyse og illustrasjonsplan.

Prosjektplassering