Home


1 /
Arealplanlegging

Risenga Ishall og disposisjonsplan

Risenga idrettspark består i dag av en rekke ulike idrettshaller og -fasiliteter, i tillegg til skoler. Det er behov for ny ishall, tilpasset nye behov, som erstatning for Askerhallen.

tegn_3 utfører skissestudie for ny ishall. For å fremme en helhetlig tilnærming til lokalisering av ny ishall er det behov for å forstå Risengaområdet under ett, og oppdraget er således utvidet til å omfatte en masterplan for hele området.

Gjennom aktiv og tilpasset brukermedvirkning utarbeides en visjon med de overgripende intensjonene for området. Medvirkningsprosessen fortsetter gjennom hele prosjektet, men den innledende dialogen danner utgangspunktet for konseptet og er retningsgivende ved utforming av fremtidige detaljprosjekter.

Masterplanen resulterer i en strukturplan og en manual. Strukturplanen synliggjør fremtidig arealfordeling, funksjoner og karakter. Her vurderes designmuligheter og potensial for aktuelle prosjekter og tomter. Manualen er et styringsdokument som vil fungere som en guide for Risengas utvikling, med forslag til utvikling av de fysiske prosjektene og forslag til prosesser og strategier som kan tas i bruk for å oppnå visjonen. Samlet sett er målet at Risenga utvikles til å bli et helhetlig sted og en destinasjon regionalt.

 

Prosjektplassering