Home


1 /
Landskap

Otto Busses Vej i København – bevaringsverdige trær  

Gottlieb Paludan Architects (GPA) har gjennomført en registrering og vurdering av bevaringsverdige trær og karaktergivende vegetasjon på Otto Busses Vej i København.

DSBs bane- og verkstedsarealer på Otto Busses Vej er i dag industriarealer, med en overvekt av verkstedsområder. Området er lagt ut som perspektivområde fram til 2027, når det skal gjennomgå en byutvikling. I den forbindelse er det behov for en nøktern kartlegging av områdets eksisterende trær og vegetasjon samt en vurdering av deres bevaringsverdi. Formålet er å kunne ta stilling til denne beplantningen i en framtidig utvikling av området.

Beplantningen i området består av alt fra selvsådde vekster til kultiverte alleer og hageanlegg med forskjellige arkitektoniske og biologiske verdier. Det samlede området omfatter en stor variasjon av landskapelige og beplantningsmessige karaktertyper. Enkelte typer preger noen deler av området mer enn andre, men overordnet sett er det tre hovedkarakterer knyttet til området.

Registreringen og vurderingen omfatter et beskrivende notat, fotografier og artslister samt GIS-registrering.

 

Prosjektplassering