Home


1 /
Arealplanlegging

NTNU prinsipplan

Gottlieb Paludan Architects (tidligere tegn_3) har gjennom rammeavtalen med NTNU for planfaglig arbeid hatt ansvar for utarbeidelsen av Prinsipplanen for Campus prosjekt i Trondheim.

Planen baserer seg på et omfattende kunnskapsgrunnlag som kommer fra en rekke ulike utredninger, mulighetsstudier og medvirkningsprosesser. I utarbeidelsen av planen har mange ulike aktører vært med å ta beslutninger, og vi har sammen med NTNU hatt løpende dialog med andre interessenter, bl.a. Trondheim kommune, SiT og Sintef.

Prinsipplanen viser campussamlingen i et tiårsperspektiv. Den gjelder også for campusutvikling genrerelt, og i et lengre perspektiv. Den er NTNU sitt veiledende dokument for den overordnede utviklingen av campus, og viser de overordnede fysiske plangrepene som legger til rette for at NTNU når sine mål. Prinsipplanen er ikke juridisk bindende, men er kunnskapsgrunnlag for planprogrammets føringer for detaljplanene. Den er også grunnlag for NTNUs videre arbeid med campus.

Prinsipplanen legger til rette for at NTNU videreutvikler sitt særtrekk som viktig samarbeidsparetner for offentlig og privat arbeids- og næringsliv. Både gjennom forsknings- og næringssamarbeid. Dette gjennom å gi rom for samarbeidspartnere på eller tett ved campus.

Prinsipplanen er bare et av flere prosjekter Gottlieb Paludan Architects har gjennomført på samme rammeavtale. Vi har blant annet utarbeidet kvalitetsmål for bygg og utomhus, planutredning, lokaliseringsanalyse og planprogram. 

 

Prosjektplassering