Home


1 /

Nedre Bakklandet

Gateprosjektet, som er del av hovedsykkeltraséen, strekker seg gjennom Nygata i sør til Bakke bru i nord på Nedre Bakklandet i Trondheim.

Gatene ble oppgradert med bro­stein og sykkelheller som en videreføring av sykkel­konseptet lenger sør, et uttrykk som er godt tilpasset miljøet med den gamle trehusbebyggelsen langs Nidelva. Gottlieb Paludan Architects (tidl. tegn_3) har i samarbeid med AFRY utarbeidet anbudsdo­kumenter.

Gjennom prosjektet i gatas nordre del er parkering fjernet på den ene siden til fordel for et ut­videt fortau, for å gi mer plass til fotgjengere. Det er anlagt en asfaltert gangsone mot fasadene og en møbleringssone belagt med småga­testein med gatetrær, sykkelparkering og benker mot veibanen.

 

Prosjektplassering