Home


1 /
Arealplanlegging

Mulighetsstudie Grålum

Formålet med oppdraget er å utarbeide en mulighetsstudie med påfølgende områdereguleringsplan på Grålum for å sikre miljøvennlig, trafikksikker og effektiv trafikkflyt i området, samt bærekraftig arealbruk.

Reguleringen skal ivareta at området kan utvikle seg til et bydelssenter der tilbud, aktiviteter og service dekker lokalbefolkningens daglige behov.

Første fase av prosjektet innebar å kartlegge dagens situasjon gjennom flere workshops og dialogmøter for å engasjere lokalsamfunnet og utbyggere. Resultatet av denne kartleggingen har blitt en helhetlig forståelse av de utfordringene området står overfor, og mulige utviklinger og fysiske endringer.

Både byrom og mobiliteten i Grålum er i høy grad preget av biler og bruken av biler. Den høye andelen av bilister betyr at byrommene nesten utelukkende omfatter overflateparkering. Veiene er høyt prioritert og skaper flere barrierer for gående og syklister.

 

Prosjektplassering