Home


1 /
Landskap

Knutepunktprosjekt Voss  

Gottlieb Paludan Architects (tidl. tegn_3) og ÅF har prosjektert nytt kollektivknutepunkt i Voss. 

Etter innledende skissefase har arbeidet bestått av detaljprosjektering av en bussterminal, taxiholdeplass, kiss&ride, torg og gate med bredt fortau. På området skal det også bygges nytt hotel, terminalbygg og gondolbane. 

Området knytter Voss togstasjon sammen med sentrum, og blir inngangen til Voss i vest. Området vil bli et knutepunkt både for gående, syklende og kollektivreisende. Folkestrømmen fra bebyggelsen på nordsiden av togsporene føres i kulvert inn på torget gjennom terminalbygget, og vil sammen med togpassasjerer fra Bergen og Oslo krysse området på vei til og fra sentrum. En trapp knytter torget på nedre nivå med stasjonsplassen på øvre nivå. Et opphøyet gressdekt element på torget er vinklet mot kulturhusets grønne tak med skrå gressflater som vender mot hverandre. Det vil etableres sykkelparkering i tilknytning til torget.

Gottlieb Paludan Architects har sett på alternative løsninger for å gjennomføre reguleringsplanen med bevaring av eksisterende bensinstasjon. Dette reduserer tilgjengelig fotgjengerareal fra opprinnelig plan, og har derfor lagt desto større vekt på å få til gode ganglinjer mellom målpunktene og fotgjengervennlige arealer gjennom terminalområdet.

 

Prosjektplassering