Home


1 /
Arealplanlegging

Kjønstadmarka mulighetsstudie og detaljregulering 

Gottlieb Paludan har i samarbeid med AFRY utarbeidet en detaljregulering av Kjønstadmarka etappe 3 av totalt 4 etapper.

Planområdet er på ca. 60 daa og er i dag preget av dyrket mark. Terrenget heller mot nord på Ytter-Nesset med utsikt 180 grader over fjorden. Ca. 3 km unna ligger Levanger sentrum.

Levanger kommune opplever i dag en begrenset tilgang på eneboligtomter. Planforslaget vil dekke opp for deler av denne etterspørselen og samtidig en blanding av ulike boligtyper. Maksimal tillatt utnyttingsgrad (maks % BYA) varierer noe mellom de ulike feltene, men ligger mellom 35 % og 40 %.

Planområdet ligger nord for et friområde som er regulert inn i områdeplanen. Planforslaget opprettholder gode forbindelser fra planområdet inn i friområdet. Området legges til rette for gående og syklende med fortau langs Kjønstadvegen. Med reguleringen av gang- og sykkelveg langs Nordsivegen får området også god forbindelse for gående og syklende innmot Levanger sentrum.

Sentrale problemstillinger i planarbeidet har vært geotekniske forhold, god terreng- og landskapstilpasning, gode løsninger for gående og syiklende, gode boligkvaliteter.

Prosjektplassering