Home


1 /
Arealplanlegging

Kjønstadmarka mulighetsstudie

Gottlieb Paludan har utarbeidet en detaljregulering av Kjønstadmarka etappe 3 av totalt 4 etapper.

Planområdet er på ca. 60 daa og er i dag preget av dyrket mark. Terrenget heller mot nord på Ytter-Nesset med utsikt 180 grader over fjorden. Ca. 3 km unna ligger Levanger sentrum.

Levanger kommune opplever i dag en begrenset tilgang på eneboligtomter. Planforslaget vil dekke opp for deler av denne etterspørselen og samtidig tilby Flere boligtyper som vil dekke et bredere spekter av kjøpere. Området planlegges utbygd med en blanding av ulike boligtyper.  maksimal tillatt utnyttingsgrad (maks % BYA) varierer noe mellom de ulike feltene, men ligger mellom 35 % og 40 %.

Planområdet ligger nord for et friområde som er regulert inn i områdeplanen. Planforslaget opprettholder gode forbindelser fra planområdet inn i friområdet. Området legges til rette for gående og syklende med fortau langs Kjønstadvegen. Med reguleringen av gang- og sykkelveg langs Nordsivegen får området også god forbindelse for gående og syklende innmot Levanger sentrum.

Prosjektplassering