Home


1 /
Arkitektur

Grorud Leir 

Gottlieb Paludan Architects Norge ble invitert til innbudt konkurranse for boligutvikling på sivilforsvarets tidligere administrasjon- og leiranlegg av de nye eierne AF gruppen og BORI utbygging.

Området ligger høyt og luftig øverst i Groruddalen. Utsikt, gode solforhold og nærhet til marka gir et godt utgangspunkt for booligbygging. Tomten har også naturkvaliteter i form av bekkedrag og vegetasjon. Ikke minst er nærhet til Rommen T-banestasjon og en fremtidig kobling til et mer urbanisert og fortettet Stovner-Rommenområde med på å styrke områdets potensial. Utfordringen i tomtesituasjonen ligger primært i tomtas grense mot den relativt tungt belastede Rv 4 / Trondheimsveien i nord.

Vårt forslag  organiserer bebyggelsen med en lamell parallelt med Trondheimsveien som demper støyen inn i området. Langs grensen mot sør foreslås punkthus som åpner tomten mot solen og skogteigen. Innenfor de store volumene, dannes et mer intimt landskapsrom hvor lek og oppholdsrom, naturelementer og ny vegetasjon kan spille sammen med en lavere og mer småskalig rekkehusbebyggelse.

Området vil få en tydelig fjernvirkning i møtet mellom punkthusene, tårnene, og den lange lamellen; «slangen». Kontrast mellom den horisontale, langstrakte lamellen og de vertikale volumene, vil gi stedsidenitet og karakter som er ulik den historiske drabantbybebyggelsen som oftest bestod av én bygningstypologi /-volum.

 

Prosjektplassering