Home


1 /
Arealplanlegging

Flomvoller Nitelva

På vegne av Skedsmo kommune har Gottlieb Paludan (tidl. tegn_3)utarbeidet områdereguleringsplan for Nitelva. I forbindelse med oppdraget har tegn_3 utredet arealbehovet for en oppgradering av dagens flomvoll langs Nitelva for å beskytte Lillestrøm mot 1000-års flom.

Flomvollene er modellert i 3D av landskapsarkitekt på forprosjektnivå. Høyden er lagt til kote 108, basert på nye beregninger fra NVE som tilsier at en 1000-års flom kan stige så høyt som til kote 107,5. Det er gjort vurderinger for nærliggende infrastruktur og behov for midlertidig flomsikring.

Det har vært fokus på god landskapstilpasning. Spesielt i bynære strekninger og langs nye utbyggingsområder blir det viktig at skråningen utformes slik at den blir en naturlig del av et parkmessig bylandskap og i minst mulig grad fremstår som en barriere for befolkningens bruk av elvebredden.

Parallelt med planarbeidet har tegn_3 også utarbeidet mulighetsstudier for Lillestrøm.

 

Prosjektplassering