Home


1 /
Arealplanlegging

Eikeli videregående skole

Utarbeidet en detaljreguleringsplan med illustrasjonsplan for Eikeli videregående skole i Østre Bærum.

Eikeli videregående skole omreguleres for å tilrettelegge for økt utnyttelse av skoletomten. Akershus fylkeskommune har et sterkt behov for å tilrettelegge for flere elevplasser i sine videregående skoler grunnet sterk befolkningsvekst i fylket. Eikeli videregående skole ønskes utvidet i form av et tilbygg i nordenden av skoletomten. Tilbygget skal inneholde et program på 3150m2 bestående av undervisningsrom og flerbrukshall for å kunne øke elevtallet med opptil 150 elever og legge til rette for sambruk av hall med lokalidretten og det lokale kulturlivet.

Kulturmiljø, universell utforming og grønnstruktur. Eksisterende skolebygg har en sterk arkitektonisk verdi, og både eksteriør og enkelte interiørsoner ønskes bevart. Eksisterende skolebygg har en rekke nivåforskjeller som ikke har trinnfrie forbindelser. Tilbygget skal bistå i å bedre den universelle utformingen i det eksisterende skoleanlegget samtidig som det planlegges innvendig ombygging av eksisterende bebyggelse. Idrettsanlegget mellom skoletomta og Nadderudveien vil følge områdets overordnede grønnstruktur da dette inngår i en større helhet som strekker seg både nordover og sørover for planområdet.

 

Prosjektplassering