Home


1 /
Arkitektur

EGE 

Tegn_3 har sammen med Reinertsen stått for store deler av utviklingen av forbrenningsanlegget på Klemetsrud. Vi har prosjektert ny forbrenningsovn med tilhørende utvidelse av kapasitet på bunker og mottak av avfall i tilknytning til eksisterende bygningsmasse på Klemetsrudanlegget. I tillegg prosjekteres ny utsorteringslinje.

Det var vedtatt overordnet konsept for EGE sitt anlegg på Klemetsrud som tilsa at ovnshallen sammen med pipa og det nye administrasjonsbygget skulle være identitetskapende for anlegget. Det ble fastslått at ovnshallen som det største nye volumet skulle få et spesielt fasadeuttrykk med høy gjenkjennelsesverdi. Det valgte fasadekonseptet har som mål å formidle at det produseres energi i dette bygget og veggene er utformet som et beskyttende skall rundt en varm kjerne.


Skallene er enkeltkrummet i vertikalplanet og skråstilt i horisontalplanet. I mellomrommet mellom skallene sittes vinduer som slipper inn og ut lys. Gavlfasadene består i stor grad av glassfasadesystem. De delene av fasadene som ligger nær omliggende bebyggelse er rette og vertikale. Første etasje over terreng er en inntrukket betongsokkel med en gjennomkjøring for lastebiltrafikk. Ytterveggsflatene er her kledt med prefabrikkerte betongelementer.

Prosjektplassering