Home


1 /

E6 Vinstra - Sjoa, Terrengstudie

Utarbeidelse av byggeplan for ny E6 mellom Vinstra og Sjoa i Gudbrandsdalen. Strekningen er en del av ny hovedveg mellom Ringebu og Otta.

Langs hovedvegforbindelsen mellom Oslo og Trondheim har strekningen gjennom Gudbrandsdalen vært den klart mest ulykkesutsatte. Dette er nå endret ved etablering av ny 2-felts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.

Gottlieb Paludan architects har vært ansvarlig arkitekt og landskapsarkitekt i samarbeid med AFRY Norway AS (tidl. ÅF Engineering AS). Prosjektet er et av de første samferdselsprosjektene i denne størrelsesordenen der det har vært krav til full 3D-prosjektering fra alle fag. Hovedtyngden av arbeidet for landkapsarkitektene har vært å skape gode terrengtilpasninger for en så stor vei i et stedvis veldig sidebratt landskap som ofte rammes av flom. Omlegging av to vassdrag, tilpasning rundt konstruksjoner, utforming av to store kryssområder samt valg av vegeteringsmetoder og planter har også vært viktige ansvarsområder.

Samarbeidet med oppdragsgivers egne landskapsarkitekter og biologer har vært meget god og viktig. Arkitektens største oppgaver i prosjektet har vært å delta i utformingen av broer, og da spesielt Lågen bru ved Kvam. Videre har også fasade- og taksamt materialvalg på tekniske bygg og pumpehus vært viktige oppgaver.

Prosjektplassering