Home


1 /
Arealplanlegging

E16 Bagn-Bjørgo, Forbedring og brukeropplevelse

Gottlieb Pauludan architects har utarbeidet en plan for forbedring av brukeropplevelsen ved Drammen busstasjon.

Oppdraget omfatter prosjektering, komplett konkurransegrunnlag og byggeoppfølging for en strekning på 11,1 km, inkludert tunnel og tiltak på avlastet veg. I tillegg omfatter oppdraget bru og kulvertkonstruksjoner, kryss, sideveger, avkjørsler, massedepot samt andre tiltak som skal gjennomføres langs traseen. I sør avgrenses oppdraget av kryss med fv222 ved Bagn sentrum. Avgrensing mot nord ved tettstedet Bjørgo/kryss med fv33.

Vurderinger innen landskap omfatter detaljutforming av veganlegget med vekt på blant annet støyskjermer, lokale støyskjermer, murer, støyvoller, bekkeløp, skjæringer, plastring planting og utforming av veg skråninger og sideterreng. I hovedsak går vei strekningen gjennom skog og jordbrukslandskap. Det er planlagt for flere bussholdeplasser og to kollektivholdeplasser Pga. stor skogbruksvirksomhet er det mange tømmerveltplasser.

Det er fire store konstruksjoner: Bagn bru, Wold Bru, Kolsbøle bru og Haugerstuen kulvert. LARK har i tillegg utformet tunellportaler og områder for masseutfylling.

Prosjektplassering