Home


1 /
Arealplanlegging

Dobbeltspor Vestfoldbanen

Prosjektet omfatter regulerings- og detalj-, byggeplan og byggeoppfølging for utbygging av nytt dobbelt spor for høyhastighetstog på parsellen Farriseidet-Telemark grense.

Strekningen inngår som en del av ny Vestfoldbane mellom Larvik og Porsgrunn og vil redusere reisetiden fra 34 til 12 minutter mellom disse byene. I prosjektet inngår syv jernbanebroer, ni portaler og to viltkrysninger. Det er lagt stor vekt på tilpasning av jernbanelinjen med utforming av side terrenget, og at konstruksjonen har en god forankring i landskapet.

Massedeponier er tilstrebet plassert i lukkede dalrom langs jernbanelinjen og utformet som høye deponier med små fotavtrykk. Prinsippet om naturlig vegetasjonsetablering er benyttet for å reetablere stedlig vegetasjon langs hele strekningen.

Reguleringsplanen for strekningen har vært særlig omfattende, med totalt 12 plankart for å dekke parsellen. Hensyn til den samtidige utviklingen av ny E18 på strekningen har stått sentralt, og en nær dialog med offentlige faginstanser har vært avgjørende for prosjektets kvalitet og gjennomføringsevne.

Prosjektplassering