Home


1 /
Arealplanlegging

Campusplan UiT Harstad

Gottlieb Paludan architects (tidligere tegn_3) og ÅF har, i samarbeid med Rodeo arkitekter utarbeidet mulighetsstudie og campusplan for UiT Harstad.

Hovedgrepet er å styrke de urbane kvalitetene i eksisterende campus gjennom en sammenbinding av campus med bysentrum i sør og det nye byutviklingsområdet Harstad hamn i nordvest. Områdene har i dag en udefinert og uklar profil.

I midten av campus etableres Havnegata og Havnepromenaden som akser for tverrfaglighet, byliv og mobilitet. Grønn mobilitet er tillagt særlig vekt og det er dessuten foreslått studentboliger flere steder i tilknytning til bycampus.

Arbeidet har vært organisert med en innledende analyse av arealbruk, omfattende medvirkning med samskipnad, universitet og kommune samt utvikling av alternativer for fremtidig utvikling av UiT Harstad. Foruten nye studentboliger og lokaler for universitetet er det lagt vekt på utvikling av møteplasser mellom by og akademia, blant annet i form av transformasjon av parkeringshuset Ullvarelageret. Prosjektet er et samarbeid mellom Statsbygg, UiT, studentsamskipnaden og Harstad kommune.

Prosjektplassering