Home


1 /
Arealplanlegging

Byutviklingsplan Lillestrøm

Gottlieb Paludan architects bidrar i utarbeidelsen av byutviklingsplanen for Lillestrøm. Kontoret har vært en del av arbeidsgruppa for prosjektet i Skedsmo kommunes planavdeling.

Byutviklingsplanen skal bidra til å sikre at Lillestrøm utvikles som en arealeffektiv regional by rundt kollektivknutepunktet Lillestrøm stasjon, samtidig som attraktivitet, urbane kvaliteter og bokvaliteter ivaretas.

Byutviklingsplanen vil ta opp temaer knyttet til vekstambisjoner, urban struktur som vei- og gatenett, byromsnett, bebyggelsesstruktur og grøntarealer mm. Planen skal gi føringer for fremtidig byutvikling.

Kontoret er involvert i mange parallelle byutviklingsprosjekter som har konsekvenser på byutviklingsplanarbeidet og har vært med på oppdragsiversiden for den nye Visjonsplanen for Lillestrøm Vest. Bidrar til diskusjoner og samarbeid med offentlige og private aktører, f.eks Akershus Fylkeskommune, Hemfosa og Bane NOR.

Prosjektplassering