Home


1 /
Interiør & Arbeidsplassutvikling

Brekstad barneskole

Oppgaven omfatter programmering og arkitektonisk løsning for bygningsmasse med utomhus areal, tekniske løsninger for brann, ventilasjon, energi, bæresystem og støy akustikk. 

Gottlieb Paludan architects ble i januar 2016 engasjert av Ørland kommune for å delta i en konkurranse for skisseprosjekt for nybygg på Brekstad barneskole. Bakgrunnen for oppdraget er at eksisterende Hårberg skole er vurdert som uegnet til sitt formål på grunn av nærhet til kampflybasen på Ørlandet.

Skoleprosjektet veves inn i bystrukturen den ligger i styrker almenningen som løper gjennom tomta og knytter skolegården sammen med havet både i øst og vest. Plangrepet gir gode uterom med ulike kvaliteter og stemninger og bygningskroppen sikrer gode dagslysforhold for alle elever og ansatte. Elevenes hjemmeområder legges som perler på en snor, med klasserom mot nordøst. Hvert trinn har sin egen utgang til en halvprivat «forhage».
Administrasjonsdelen legges nær hovedinngangen, synlig og sentralt. Rommene som skal deles av alle legges i en fløy, med bredsiden og hovedinngangen, ut mot gangaksen. Dette volumet danner en offentlig front mot almenningen og kobler skolens samfunnsfuksjon mot søndre skolegård.

Prosjektplassering