Home


1 /
Arealplanlegging

Billingstadsletta, urbanisering av byens randsoner  

Utbyggingen vil gi et stort tilskudd av næringsarealer og arbeidsplasser til området.

Billingstadsletta er i dag et bil- og trafikkdominert landskap med «big boxes» for arealkrevende handel. I overordnede planer er det gitt rom for større byggehøyder, kontorformål og satt krav til opparbeidelse av grøntstruktur. Markedssituasjonen for utleie av kontorarealer er begrenset og leietakere foretrekker områder med bymessige kvaliteter og mer variert tilbud av service og detaljhandel.

Plangrepet legger til rette for etablering av et «shared space» / vrimleareal på lokk over parkering og servicetrafikk. Dette indre, offentlige byrommet defineres av ny og eksisterende bebyggelse. Forløpet vil skape en mer attraktiv og fotgjengervennelig forbindelse langs planområdet, men også etablere nye tverrforbindelser til viktige målpunkt som bussholdeplass og IKEA.

Det vil legge grunnlaget for et større innslag av service og bevertning, sammen med nytt byrom og grøntstruktur vil området representere et mer bymessig tyngdepunkt. De store utbyggingene av boliger vest for planområdet, samt eksiterende boligerområder på Nesøya, vil derved få et tydeligere lokalt nærsentrum. 

Prosjektplassering