Home


Virksomheten

Gottlieb Paludan Architects’ Annual Sustainability Report 2019  

08.10.2019

Som et av Danmarks store arkitektfirmaer har Gottlieb Paludan Architects et medansvar for å sikre en bærekraftig global utvikling. Vi ønsker å spille en aktiv rolle i utviklingen mot en mer inkluderende, bærekraftig og holdbar fremtid for mennesker og klode. Dette er en misjon som plasserer bærekraft i kjernen av organisasjonen vår.

Gottlieb Paludan Architects har vært med i FNs Global Compact-initiativ siden 2009. Årets Annual Sustainability Report bekrefter vår fortsatte støtte og beskriver hvordan vi løpende forbedrer integreringen av Global Compacts ti prinsipper innen menneskerettigheter, ansattrettigheter, beskyttelse av miljøet og bekjempelse av alle former for korrupsjon.

Som et nytt element viser denne rapporten hvordan vi jobber med bærekraftige løsninger, gjennom å vise hvordan hvert enkelt prosjekt samvirker med ett eller flere av FNs 17 verdensmål.

Utdrag fra rapporten:

• Gottlieb Paludan Architects har utviklet et verktøy for screening av bærekraft. Dette er et styringsverktøy som brukes for å kartlegge mulige bærekraftige virkemidler i prosjektenes aller tidligste faser. Screeningen er basert på de samme overordnede vurderingskriteriene som DGNB-systemet og peker samtidig på mulige retninger et prosjekt kan ta for å nå gitte bærekraftige målsettinger.

• Gottlieb Paludan Architects har samarbeidet med Københavns Kommune, By & Havn og DHI og gjennomført et todagers hackaton med sikte på å utvikle integrerte løsninger på utfordringene tilknyttet stigende havnivå og hyppigere ekstremværhendelser.

• I forbindelse med andre etappe av Aarhus Letbane har Gottlieb Paludan Architects utviklet en vurderingsmetode for evaluering av løsningsforslag, inkludert åtte faktorer som vil bli påvirket av lettbanen. Fire er knyttet til mobilitet og fire er knyttet til byrommet og livet som utspiller seg i byen.

Les mer i rapporten nedenfor.