Home


1 /
Prosjekt

Byutvikling og smart mobilitet i Grålum 

09.01.2019

Gottlieb Paludan Architects og norske Tegn_3 skal bistå Sarpsborg Kommune med å utvikle næringsområdet i Grålum i bærekraftig retning, blant annet ved hjelp av smarte mobilitetsløsningerOppgaven omfatter en mulighetsstudie som skal kartlegge scenarioer for utbygging, arealutnyttelse og gatestruktur med en påfølgende reguleringsplan. Prosjektet er en del av kommunens overordnede strategi for å redusere pendlertrafikk med bil og fremme levende lokalsamfunn ved hjelp av blant annet mobilitetsløsninger.

Området ligger langs E6 og bærer i dag preg av store, lukkede næringsbygg med omfattende parkeringsanlegg. Bydelen har generelt få fortauer, store trafikkorridorer og svært få reelle byrom hvor man kan oppholde seg. Det overordnede målet med prosjektet er å skape en bedre og mer sammenhengende by, hvor det er lagt til rette for en bærekraftig arealutnyttelse, og hvor forholdene for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk er forbedret. Prosjektet skal dessuten søke å styrke kvaliteten på byrommene og øke oppholds- og aktivitetsmulighetene for både virksomhetenes ansatte og områdets innbyggere.

Smart mobilitet ivaretas i prosjektet gjennom en tilrettelegging av bystrukturen, slik at det blir mulig å samtenke omkring de ulike mobilitetsformene, bydelens funksjoner og kvaliteten på byrommene. Dermed handler det ikke bare om å styre frekvensen av busser og signalanleggene, men i høy grad også om kvaliteten på de fysiske rommene og forbindelsene, hvordan man kommer til det kollektive trafikktilbudet og kobler videre til det øvrige nettverket for fotgjengere og syklister.

Gottlieb Paludan Architects er underrådgivere til arkitektkontoret Tegn_3, som i likhet med Gottlieb Paludan Architects, er en del av ÅF-konsernet.