Home


Prosjekt

Bedre forhold for byliv, syklister og fotgjengere rundt Torvehallerne  

19.10.2021

Rømersgade og Linnésgade ved Torvehallerne i København har i år blitt belagt med resirkulert brostein som et ledd i en større transformasjon av gaterommene. I de to gatene er parkeringsplasser stengt og plassen er brukt til å skape grønnere byrom med sykkelparkering og plass for beboere, fotgjengere og syklister. Et lignende byggearbeid starter nå på Vendersgade.

Rømersgade, Linnésgade og Vendersgade ligger på de gamle vollene mellom Ørstedparken og Botanisk hage. København kommunes visjon for fornyelse av gatene er å tydeliggjøre den visuelle sammenhengen mellom de to parkene gjennom brosteinsbelegg og økt landskapsforming.

Totalt er det plantet 15 nye trær på Rømersgade og Linnésgade og ved å innføre 3m brede "flex-soner", bl.a. forbeholdt trær, er de eksisterende trærne i og langs gatene fremhevet. Bredere fortau skal øke fremkommeligheten for fotgjengere og fremheve brosteinsbelegget, som bidrar til å senke tempoet og gi gatene et mer homogent visuelt utseende som styrker deres identitet som klassiske bygater. Det originale brosteinsbelegget i gatene var skjult under asfalten og alle steinene er resirkulert i fornyelsen av gaterommene. Dette, sammen med bruk av el-drevne byggematerialer, har bidratt til å redusere prosjektets klimaavtrykk.

Det er nedlagt 32 parkeringsplasser i de to gatene og omdisponeringen av gateplassene understøtter visjonen om økt tilgjengelighet og rom for opphold. Prosjektet har også gitt plass til uteservering for etablissementer i gatene, som Arbeidermuseet på Rømersgade.

På Vendersgade, hvor anleggsarbeidene nå pågår, må den fysiske planleggingen av gaten også signalisere at den i overveiende grad er for myke trafikanter. Løsningen skal understøtte gatens funksjon som en sentral gjennomfartsvei for syklister, støtte fotgjengerflyten rundt Torvehallerne og skape bedre plass for varelevering for næringsdrivende.

I tillegg til trafikkforbedringer ønsker København Kommune at Vendersgade skal klimatilpasses på en måte som skaper merverdi for brukerne. Trafikk- og klimatilpasningsløsningen knyttes sammen i en helhetlig løsning, hvor trafikkforholdene forbedres samtidig som en romlig og synlig klimaløsning skaper overnattingsmuligheter.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med SWECO og med Scheller, Hougaard & Petersen.


©Klaus Hybler