Home

Speciale

VVM-redegørelser

Før store tekniske og infrastrukturelle anlæg placeres i landskabet, kræver myndighederne oftest en vurdering af dets indvirkning på miljø og landskab. VVM-redegørelsens visuelle og rumlige vurdering giver et godt grundlag for en harmonisk indpasning, placering og udformning af anlæggene. 

Gottlieb Paludan Architects bidrager til VVM-redegørelser med landskabsarkitektoniske analyser og vurdering af det specifikke anlægs visuelle og rumlige påvirkning. Det er særligt vigtigt i sårbare naturområder, værdifulde landskaber og i områder, hvor anlæggene opleves af mange mennesker. Vi udarbejder koncepter for terræn, beplantning og tilknyttede bygværker med henblik på at anlæg og omgivende landskab fremstår som en harmonisk helhed.

Vores specialister har mange års erfaring som rådgivere for kommuner, forsyningsselskaber og for Vejdirektoratet i udformningen af en lang række, større infrastruktur- og klimaprojekter. Det gælder eksempelvis motorveje, omfartsveje, jernbaner og højspændingsanlæg, samt større byggerier og regnvandsanlæg både i urban og landskabelig kontekst.

Hos Gottlieb Paludan Architects foretager vi landskabsanalyser og udarbejder landskabsæstetiske konsekvensvurderinger af linjeføringstracéer, store tekniske bygninger og regnvandsanlæg. Vi udarbejder desuden principdesign for terræn og beplantning samt koncepter for udformning af anlæggenes nære omgivelser og eventuelle tilknyttede bygværker såsom broer, tilslutningsanlæg, sideanlæg, støjafskærmning med videre.

Vi har stor ekspertise i at udarbejde visualiseringer og andre former for illustrationer, der klart belyser de landskabelige forhold. De er vigtige redskaber; både undervejs i kommunikationen med bygherre, øvrige tilknyttede rådgivere og involverede myndigheder samt i den endelige VVM redegørelse.

Kontakt

  • Projektleder
  • Landskabsarkitekt
Tif
+45 4171 8298
C

Læs om vores andre specialer