Home

Speciale

VVM-redegørelser

Gottlieb Paludan Architects bidrager til VVM-redegørelser i form af landskabsanalyser og konsekvensvurderinger af forskellige anlægs visuelle og rumlige påvirkning samt strategier og principper for en harmonisk indpasning i by og landskab.

Før store tekniske og infrastrukturelle anlæg placeres i by og landskab, kræver myndighederne oftest en vurdering af dets indvirkning på bymiljø og landskab. VVM-redegørelsens visuelle og rumlige vurdering giver et godt grundlag for den mest harmoniske placering, udformning og indpasning af anlæggene. 

Gottlieb Paludan Architects bidrager til VVM-redegørelser med udførelsen af landskabsanalyser og landskabsæstetiske konsekvensvurderinger af forskellige anlægs visuelle og rumlige påvirkning på by og landskab. Dette arbejde er særlig vigtigt i sårbare naturområder, værdifulde landskaber og i byer og landskabsområder, hvor anlæggene opleves og anvendes af mange mennesker.

Vores specialister har mange års erfaring som rådgivere for kommuner, forsyningsselskaber, private bygherrer og for Vejdirektoratet i udformningen af en lang række projekter, primært indenfor infrastruktur og klimatilpasning samt byggeri knyttet til forsyningsvirksomheder og andet erhverv. Det gælder eksempelvis datacentre, fabriksanlæg, forsyningsanlæg, motorveje, jernbaner, højspændingsanlæg og håndtering af regn, skybrud og oversvømmelser både i urban og landskabelig kontekst.

En tidlig indsats i forhold til placering af de specifikke anlæg er særlig givtig for at minimere de bymæssige og landskabelige konsekvenser, hvad end det drejer sig om en bygning, et linjeføringstracé eller et skybrudsanlæg.

Vi udarbejder strategier og principper for terræn og beplantning samt konceptdesign for tilknyttede bygværker og udstyr med henblik på at anlæg, by og omgivende landskab fremstår som en harmonisk helhed. Sidstnævnte kan omfatte alt fra broer, tilslutningsanlæg og støjafskærmning til udløbs- og overløbsbygværker mv.

Vi har stor ekspertise i at udarbejde visualiseringer og andre former for illustrationer, der klart belyser de landskabelige forhold. De er vigtige redskaber; både undervejs i kommunikationen med bygherre, øvrige rådgivere og involverede myndigheder samt i den endelige VVM redegørelse.

Kontakt

  • Leder af Klimatilpasning & Landskab, Projektleder
  • Landskabsarkitekt
Tif
+45 4171 8298

Læs om vores andre specialer