Home

Ydelser

Landskab & Planlægning

Gottlieb Paludan Architects rådgiver om fysisk og strategisk planlægning i hele den faglige spændvidde: Fra analyse og indpasning af store anlæg i det åbne land til udvikling af bynære, rekreative landskaber og projektering af den mindste detalje i byens rum.

Gottlieb Paludan Architects råder over landskabsarkitekter, såvel som arkitekter og byplanlæggere. Landskabet og arkitekturen lader sig ikke skille ad. Vi kvalificerer derfor deres samspil gennem tæt sparring på tværs af virksomheden.

I byerne giver vi form til gader, byrum, grønne friarealer og forpladser ved stationer og trafikterminaler. Vi sørger for de bedste livsbetingelser for træer i byen, gør det attraktivt og bekvemt at cykle og tænker regnvandshåndtering og bylivskvalitet sammen.

Nedbør og indbyggere bevæger sig på tværs af administrative grænser. I den større sammenhæng omkring byerne arbejder Gottlieb Paludan Architects med strategisk byudvikling, klimatilpasning og bynære rekreative landskaber. Vores projekter omfatter også transformation af (tidligere) industrielle landskaber, landskabspleje og naturgenopretning.

I det åbne land har Gottlieb Paludan Architects lang erfaring med indpasning af store infrastrukturelle og tekniske anlæg. Vi projekterer også disse byggeriers nære udearealer – ofte med udgangspunkt i den stigende interesse for at lade offentligheden opleve energi- og forsyningskredsløb på første hånd.

Vi foretager landskabsanalyser udført efter landskabskaraktermetoden. Når vi arbejder med konsekvensvurderinger, linjeføringer, landdistriktsudvikling, udpegning af større, sammenhængende landskaber og VVM-redegørelser er vores anbefalinger derfor altid baseret på en nøje analyse af stedets relationer til omgivelserne.

Hos Gottlieb Paludan Architects arbejder vi stedsspecifik og strategisk med transformation og opgradering af byområder, som er nedslidte eller på anden måde overhalet af udviklingen. Konkret består dette arbejde ofte i udformningen af helhedsplaner, masterplaner, lokalplaner, og udviklingsplaner.

Kontakt

Marise Hansen

  • Projektleder
  • Landskabsarkitekt
Telefon:
+45 4171 8298
K

Specialer

Relaterede specialer indenfor Landskab & Planlægning. Vi behersker en lang række specialer, som bliver bragt i anvendelse på tværs af de forskellige projekter.

Læs mere om vores andre ydelser

Vi har organiseret vores ydelser i tre kompetenceområder, som anvendes på tværs af vores markeder og sikrer den bedste blanding af fagligheder og den rette tværfaglige rådgivning til hver enkelt opgave.

Social

Følg os LinkedIn Facebook Instagram