Home

Ydelser

Landskab & Byrum

Landskabets værdier, helheder og sammen­hænge er under hårdt pres fra en lang række forskellige interesser og den generelle vækst i samfundet. Som rådgiver for byrum og landskab mener vi, at vores vigtigste opgave er sørge for, at udvikling og ændringer i vores landskaber og offentlige rum sker i et harmonisk samspil med nye anlæg og under hensyntagen til klima og fremtidige udviklingsmuligheder.

Gottlieb Paludan Architects rådgiver om by- og landskabsopgaver inden for et bredt fagligt spænd. Fra analyse, planlægning og indpasning af store anlæg i det åbne land til udvikling af bynære, rekreative landskaber og projektering af den mindste detalje i byens rum. Vores ekspertise indenfor byrum og landskab er særlig knyttet til infrastruktur, tekniske anlæg og klimatilpasning.

Gottlieb Paludan Architects råder over landskabsarkitekter, såvel som arkitekter og byplanlæggere. Landskabet og arkitekturen lader sig ikke skille ad. Vi kvalificerer derfor deres samspil gennem tæt sparring på tværs af virksomheden.

I byerne udarbejder vi mulighedsstudier og strategier, og giver form til gader, byrum, friarealer og forpladser ofte i forbindelse med tilgængelighed, cyklisme, kollektiv transport, stationer og trafikterminaler. Vi sørger for de bedste vækstbetingelser for træer i byen, gør det attraktivt og bekvemt for gående og cyklister, og tænker regnvandshåndtering og byrumskvalitet sammen.

I de bynære zoner og i den større sammenhæng omkring byerne arbejder Gottlieb Paludan Architects med strategisk byudvikling og klimatilpasning samt udvikling af rekreative landskaber ofte i tilknytning til større tekniske anlæg og større terrænmodelleringer. Vores projekter omfatter hensyn til sårbar og fredet natur, udvikling af ny natur, udarbejdelse af plejeplaner og generelt et fokus på optimering af de rumlige og visuelle forhold i byer og landskab.

I det åbne land har Gottlieb Paludan Architects lang erfaring med indpasning og vurdering af store infrastrukturelle og tekniske anlæg. Vi projekterer også disse byggeriers nære udearealer og landskabelige omgivelser – ofte med udgangspunkt i den stigende interesse for at integrere offentlighedens muligheder for at opleve energi- og forsyningskredsløb på første hånd.

Vi foretager landskabsanalyser udført efter landskabskaraktermetoden og landskabelige konsekvensvurderinger til VVM-redegørelser. Når vi arbejder med indpasning af ethvert form for anlæg, vurdering af scenarier og alternativer, linjeføringer, landdistriktsudvikling og, udpegning af større, sammenhængende landskaber er vores anbefalinger altid baseret på en nøje analyse af stedets relationer til omgivelserne.

Hos Gottlieb Paludan Architects arbejder vi stedsspecifikt og strategisk med transformation og opgradering af byer og landskaber, som er utidssvarende og overhalet af udviklingen. Det gælder ligeledes transformation af eksisterende og tidligere industrielle landskaber. Konkret består dette arbejde ofte i udformningen af helhedsplaner, udviklingsplaner og lokalplaner.

Kontakt

Sara Wille-Garvin

  • Leder af Byudvikling & Mobilitet, DGNB-konsulent
  • Byplanlægger, Arkitekt MAA
Telefon:
+45 4171 8237

Marise Hansen

  • Leder af Klimatilpasning & Landskab, Projektleder
  • Landskabsarkitekt
Telefon:
+45 4171 8298

SPECIALER

Relaterede specialer indenfor Landskab & Byrum. Vi behersker en lang række specialer, som bliver bragt i anvendelse på tværs af de forskellige projekter.

Læs mere om vores andre ydelser

Vi har organiseret vores ydelser i kompetenceområder, som anvendes på tværs af vores markeder og sikrer den bedste blanding af fagligheder og den rette tværfaglige rådgivning til hver enkelt opgave.