Home


1 /
Landskab & Byrum

Rute 21, Holbæk - Vig

Gottlieb Paludan Architects har stået for den landskabsæstetiske vurdering og visualisering af alternative forslag til udbygning af vejforbindelsen mellem Holbæk og Vig. Vurderingen er et led i de undersøgelser, der dannede baggrund for gennemførelse af en VVM-procedure.

 

Arkitektprojektet omfatter:

• Udarbejdelse af en interaktiv præsentation til linjebesigtigelse af projektets etape 2.

• Landskabsmodellering, herunder i forbindelse med placering af overskudsjord.

• Designkoncepter for broerne på strækningen.

• Udformning af rastepladser og intermodale anlæg.

• Placering og udformning af samkørselsanlæg ved Ringstedvej, syd for Holbæk og ved Tuse Syd vest for Holbæk.

• Beplantningsprojekt for hele strækningen.

 

For at sikre de landskabelige hensyn har GPA gennemført en undersøgelse af landskabstyperne inden for planlægningskorridoren.

 

Brodesignet behandler de enkelte delelementer som broplade, søjler, vederlag, støttevægge, gabioner og broglaceer, og har udmøntet sig i en brodesign-rapport.

 

Som en del af projektet har GPA desuden stået for udformningen af en ny landskabelig rasteplads ved Bjergene nær Holbæk. Udformningen af rastepladsen indbefatter placeringen af 600.000 m³ overskudsjord i form af tre linse-formede bakker, organiseret i en vifteform. Bakkerne er græsbevoksede og falder på denne måde ind i landskabet, mens deres skarpe form afslører, at de ikke er naturligt fremkommet.

Projektets lokation