Home


1 /
Landskab & Byrum

Otto Busses Vej - Bevaringsværdige træer

Gottlieb Paludan Architects (GPA) har gennemført en registrering og vurdering af bevaringsværdige træer og karaktergivende bevoksning på Otto Busses Vej i København.

DSBs bane- og værkstedsarealer på Otto Busses Vej henligger idag som industriarealer, med en overvægt af værkstedsgrunde. Det er udlagt til perspektivområde frem til 2027, hvor det skal undergå en byudvikling. I den forbindelse er der behov for en nøgtern kortlægning af områdets eksisterende træer og bevoksninger samt en vurdering af deres bevaringsværdi. Formålet er at kunne tages stilling til denne beplantning i en fremtidig udvikling af området.

Beplantingen i området består af alt fra selvsåede bevoksninger til kultiverede alléer og haveanlæg med forskellige arkitektoniske og biologiske værdier. Det samlede område rummer således en stor variation af landskabelige og beplantningsmæssige karakterer. Nogle karaktertyper præger dog dele af området mere end andre, og overordnet set knytter der sig tre hovedkarakterer til det samlede område.

Registreringen og vurderingen omfatter et beskrivende notat, fotos og artslister samt GIS registrering.

Fotos: Gottlieb Paludan Architects

Projektets lokation