Home


1 /
Landskab & Byrum

Ny sydlig adgangsvej på Otto Busses Vej 

Gottlieb Paludan Architects har gennemført en analyse og skitsering af en ny sydlig adgangsvej på Otto Busses Vej i København. 

DSBs bane- og værkstedsarealer på Otto Busses Vej henligger idag som industriarealer med en overvægt af værkstedsgrunde. Området er udlagt til perspektivområde frem til 2027, hvor det skal undergå en byudvikling. Projektets fokus er at give forslag til en overordnet fremtidig trafikplan for området, der bidrager til den mest hensigtsmæssige afvikling af parkering og tung og blød trafik 

Desuden skal området i forbindelse med udlejning rumme en midlertidig genhusning af en folkeskole på arealerne længst mod nordvest, hvorfor løsningsforslaget til en ny adgangsvej skal indtænke hensyn til fremtidig sikker skoletrafik.

På sigt forventes området at ændre karakter, men da områdets fremtid endnu er uvis, er der behov for en trafikafviklingsplan, som i så stor udstrækning som muligt tager udgangspunkt i eksisterende veje og funktioner. Det foreslåede løsningsforslag stilles således på baggrund af en tidshorisont på 10-15 år.
 
Hovedprincippet for anlæg af ny vej tager udgangspunkt i forbedring af en sydlige adgangsvej for alle trafikanter. Denne vejføring får karakter af primær vej i området. Nordlig adgangsvej bevarer sin eksisterende udformning og behandles ikke yderligere i dette projekt. 

Visualisering: Gottlieb Paludan Architects 

 

Projektets lokation