Home


1 /
Landskab & Byrum

Nørreport Station, Ombygning og modernisering

Nørreport Station er Danmarks travleste station og fremstår efter ombygningen som en velfungerende station i et byrum med et godt flow og en høj, urban puls.

De bløde trafikanters forhold er generelt opprioriteret gennem omlægning og indskrænkning af biltrafikken. Nøgleværdierne er byliv, passagerflow, aflæselighed og tilgængelighed.

Projektet har omfattet tre delprojekter: Byrumsprojektet med ny udformning af stationspladsen (stationsbygninger, belægninger, belysning, cykelparkering, adgangs- og trafikforhold), moderniseringsarbejder på fjerntogsperronen samt betonrenovering af brokonstruktionerne, der bærer hele terrændækket over stationen.

GPA har været involveret i alle tre delprojekter med tre forskellige bygherrer, og har koordineret en lang række hensyn på tværs af alle involverede organisationer. På byrumsprojektet har GPA været totalrådgiver, mens vi på de øvrige to opgaver optrådte som underrådgiver.

GPA har desuden varetaget processer og projektformidling i forhold til brugergrupper og interessenter, stået for entreprenørudbud og i udførelsesfasen udført fagtilsyn på alle delprojekterne.

Gottlieb Paludan Architects var totalrådgiver på projektet, der er lavet i samarbejde med COBE, Sweco og Bartenbach.

 

Foto: Jens Lindhe 

Projektets lokation