Home


1 /
Landskab & Byrum

Kagsåparkens Regnvandsprojekt

Gottlieb Paludan Architects og Rambøll har vundet opgaven om landskabelig klimatilpasning ved Kagså. GPA er fagleder på landskabsarbejdet. 

Baggrunden for projektet er, at Kagsåen i dag er stærkt påvirket af spildevand, og nærområderne belastes af oversvømmelser fra åen under kraf­tige regnhændelser. Med projektet ønsker man en reduktion af aflastninger fra kloaksystemet til Kagsåen ved etablering af et nyt underjordisk an­læg, der kan håndtere spildevand samt anlæg på terræn, der kan håndtere kraftige regnhændelser.

Projektet vil medføre en væsentlig landskabelig be­arbejdning af projektområdet, og på lange stræk­ninger ændre dets nuværende udtryk og karakter. Hovedformålet med landskabsbearbejdningen er, at skabe plads og volumen på terræn til kraf­tige regnhændelser. Der skal derfor afgraves store mængder af jord for at sikre Kagsåparkens omgi­velser bedst muligt mod oversvømmelser. 

I forbindelse med projektet udarbejdes en land­skabsplan, der integrerer strømrende, rensebassi­ner og lavninger i Kagsåparken på en sådan måde, at den også fremover kan opretholde sin funktion som rekreativ park, regionalt stiforløb og naturom­råde.

Den landskabelige bearbejdning tager udgangspunkt i omgivelsernes bymæssige og landskabelige potentialer og søger at skabe synergi mellem de tekniske behov og de landskabelige herlighedsværdier. Hermed gøres oplevelsen af vand til en kvalitet og nuværende ’bagsider’ kan omdannes til attraktive byrum med aktivitet og opholdsmuligheder.

Visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation