Home


1 /
Landskab & Byrum

Københavns Hovedbanegård, Renovering af forplads

 

Gottlieb Paludan Architects har i samarbejde med Grontmij og Gunver Hansen fornyet forpladsen ved Københavns Hovedbanegård, så cyklister og fodgængere nu har bedre forhold.

I forbindelse med en totalistandsættelse af beton- og brokonstruktionerne omkring banegraven ved København H blev også arealerne omkring stationen istandsat.

Adgangsvejene følger principielt den tidligere disponering, men tilgodeser bløde trafikanter bedre. Der er anlagt mere velfungerende afsætningspladser, mens selve bilparkeringen er reduceret. Der er etableret et mere regulært forløb af cykelstien, fortove samt langt flere og bedre cykelparkeringer.

Tilgængeligheden; ledelinjer og ramper, er tilrettelagt efter de nyeste principper. Der er desuden indført et nyt belysningskoncept på forpladsen og ved hovedbanegårdens indgangspartier.

Forpladsen er udført med en ny granitbelægning i henholdsvis chaussésten og rektangulære fliser. Baggrunden for materialevalget har været ønsket om at skabe en karakter, der dels fremmer hensynsfuld biltrafik, dels har en materialemæssig kvalitet, som afspejler Københavns Hovedbanegårds fredede status og arkitektoniske værdi.

Fotos: Gottlieb Paludan Architects 

Projektets lokation