Home


1 /
Energi & Forsyning

Green Power Island

Gottlieb Paludan Architects har skabt det visionære projekt ”Green Power Island” - en innovativ og international tilgang til ”the mis­sing link” for en fuldtud overgang til et grønt energiparadigm; Storskala energilagring.

Efterspørgslen efter vedvarende energi matcher sjæl­dent produktionsniveauet nøjagtigt over tid. Af denne grund kan vedvarende energikilder endnu ikke fuldt ud erstatte konventionelle kraftværker. Green Power Island foreslår en metode til opbevaring af vedva­rende energi, når mængden af produceret energi overstiger den faktiske efterspørgsel. De kunstige energi øer er bygget med dybe bassiner. Når der er overskydende energi i systemet, pumpes vandet ud af bassinet. Når der er brug for energi senere, ledes hav­vandet tilbage i bassinet gennem turbiner, og regene­rerer således 75% af elektriciteten.

Bassinet, som aldrig tømmes helt, kan bruges som kulturprojekt, enten for at opdrætte fødevarer (mus­linger eller alger) eller dyrke alger til brug i biomas­seanlæg eller til dyrefoder. Afhængigt af størrelse og placering kan energilagringsfunktionen kombineres med en række synergetiske formål.

Designet er udviklet til en række lavtliggende kystom­råder, herunder Bahrain, Florida, Østkina, Sydindien og Danmark.

Se mere på www.greenpowerisland.dk

Projektets lokation