Home


1 /
Arkitektur

Fremtidens Landbrug, Pig City

Pig City er en helt ny type storskala landbrugsanlæg, med høj fokus på dyrevelfærd, klima og miljø. Anlægget indeholder en svineproduktion og et tomatgartneri, idet kombinationen af netop disse to produktioner byder på store miljømæssige og produktionsmæssige fordele.

Projektet udfordrer den traditionelle tankegang i dansk landbrug, hvor monokulturen er den primære driftsform med dertil hørende affaldsproblemer og høj miljøbelastning. I den vestlige verden står landbruget for godt 20 % af den samlede udledning af drivhusgasser, ligesom erhvervet også har en stor andel i aktuelle problemer for natur, biodiversitet og vandmiljø. Pig City søger at minimere de høje klima- og miljøbelastninger forbundet med landbrugsdriften, ved en maksimal udnyttelse af de overskydende næringsstoffer fra svineproduktionen. Grisenes gylle – et af Danmarks største miljøproblemer – betragtes i Pig City som en ressource, der omhyggeligt udnyttes til at producere energi og gødning til tomatgartneriet, placeret i samme anlæg.

Projektet viser hvordan landbruget kan bidrage til det fossilfrie samfund, og miljøgevinsterne er mange:
• Ingen udledning af ammoniak via luft
• Ingen spredning af rågylle på markerne
• CO2-neutral produktion
• Ingen lugt i bedriftens nærmiljø
• Væksthusproduktion uden brug af fossile brændsler

Pig City vil blive det første jordløse landbrug i Danmark og selvom denne nye produktionsform umiddelbart kan virke helt futuristisk, har Pig City mange referencer til de principper man drev landbrug efter i gamle dage. Her var alle produktioner på samme gård nært forbundne, for at undgå at ressourcerne gik til spilde. I dag er vi nødt til at være lige så grundige i vores udnyttelse af ressourcerne, for at sikre et landbrug i balance med naturens kredsløb.

Projektet udføres i tæt samarbejde med arkitekt maa phd. Nee Rentz-Petersen.

Visualiseringer: Gottlieb Paludan Architects

Projektets lokation