Home


Projekt

Varsel om oppstart av planarbeid for Ocean Space Laboratories, Trondheim

16.12.2019

Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning, Otto Nielsens veg 10 og Professor J. H. L. Vogts veg 1

I tråd med plan- og bygningslovens § 12-8, og på vegne av forslagsstiller Statsbygg, varsles det herved om igangsetting av detaljregulering med konsekvensutredning for Otto Nielsens veg 10 og Professor J. H. L. Vogts veg 1 og 3 – Ocean Space Laboratories, for gnr/bnr 57/137, 57/241, 57/272, 57/295, 57/331, 57/345, 57/344, 54/352, 57/351, 57/296, 57/313, samt deler av 57/1, 57/156, 57/329, 57/168, 57/169, 57/170, 57/171, 57/172.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etableringen av Ocean Space Laboratories (OSL) på de arealene som i dag utgjør Marinteknisk Senter på Tyholt campus. OSL skal bli det framtidige nasjonale senter for utdanning, forskning og teknologiutvikling for havromsnæringene.

Planforslaget er vurdert å utløse krav til planprogram og konsekvensutredning etter PBL. §§ 4-1 og 4-2. Planen skal tilrettelegge for næringsbygg og bygg for offentlig eller privat tjenesteyting med mer enn 15 000 m² ny BRA på tomten. Tiltakene faller inn under kriteriene i § 6 i forskrift om konsekvensutredning med tilhørende vedlegg.

Planprogrammet legger til rette for en god planprosess for berørte parter, og skal danne et grunnlag og en forutsigbarhet for videre planarbeid. Planprogrammet avklarer utredningsbehov samt krav til metodebruk og dokumentasjon.  Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn slik at naboer, berørte, interesseorganisasjoner og overordnede myndigheter kan uttale seg og gi innspill.

Merknader og innspill til planen sendes til:

Gottlieb Paludan Architects
v/Sissel Arctander, Bassengbakken 1, 7042 Trondheim
eller siar@gottliebpaludan.com

Frist for å komme med innspill og merknader er tirsdag 18. februar 2020.

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Trondheim kommune. Merknadene blir samlet og behandlet av Gottlieb Paludan Architects. 
Alle mottatte merknader blir sendt til kommunen sammen med planprogrammet.

Kontakt:

Sissel Arctander
Gruppeleder plan og urbanisme, sivilarkitekt MNAL
+47 92 80 73 62 | siar@gottliebpaludan.com 

Postadresse:
Gottlieb Paludan Architects Norge AS
Bassengbakken 1
7042 TRONDHEIM.