Home


Projekt

Sentrumsutvikling og befolkningsvekst i Lierbyen

24.04.2020

Lier kommune planlegger omfattende byutvikling i forbindelse med forventet befolkningsvekst. Gottlieb Paludan Architects er valgt ut til å utarbeide et mulighetsstudie for utbygging av Lierbyen.

Lier kommune er en grønn og landlig kommune, vest for Oslo. Lierbyen, som er kommunesenteret i Lier kommune, har ca. 5 000 innbyggere og befolkningen forventes å vokse etter hvert som flere større boligprosjekter bygges. Inntil 500 nye boenheter og flere nye sykehjem forventes innen 2030. Lierbyen som kommunesenter vil ha behov for nye kontorarbeidsplasser og mer handel og service.

Med storkommunene Drammen og Asker på hver side, ønsker Lier at sentrum skal utvikles til et eget tyngdepunkt som trekker til seg ny innbyggere. Vi i Gottlieb Paludan ser at stedet har potensiale for å utvikles til et attraktivt område både for de som er innbyggere i dag og de som vil komme til i fremtiden. Vi gleder oss til denne oppgaven. Vi skal bidra til å skape et sted som har sin egen identitet, der innbyggerne opplever tilhørighet og at Lierbyen blir et godt sted å være.

Gottlieb Paludan Architects skal gjennomføre en mulighetsstudie for utvikling av sentrum. Vi skal i dialog med lokale krefter og snakke med innbyggere og aktører som kjenner stedet godt. Mulighetsstudien vil utforske byens utviklingspotensial og strategiske byutviklingsgrep. Studien er første fasen i arbeidet med en områdeplan for Lierbyen.

Oppgaven forventes å være fullført i august 2020.


Centrumudvikling skal ruste Lierbyen til befolkningstilvækst

Lier kommune planlægger omfattende byudvikling i forbindelse med en forventet befolkningsvækst og Gottlieb Paludan Architects er udvalgt til at deltage i et parallelopdrag om udvikling af Lierbyen.

Lier kommune er en grøn og landlig kommune og er centralt beliggende i Oslo-regionen. Lierbyen, som er det kommunale centrum i Lier kommune, har ca. 5.000 indbyggere og befolkningstallet forventes at vokse i takt med, at flere større boligprojekter opføres. Det forventes, at der vil blive opført op mod 500 nye boligenheder og flere nye plejehjem inden 2030.  

Med de to større kommuner Drammen og Asker på hver side, skal Lier udvikles til et attraktivt område med sin egen identitet for at skabe tilhørsforhold og tiltrækningskraft. Lierbyen som kommunecenter vil skabe behov for nye kontorarbejdspladser samt øget handel og service.

Gottlieb Paludan Architects skal gennemføre et mulighedsstudie med involvering og dialog med lokale kræfter som beboere og andre vigtige aktører. Mulighedsstudiet skal undersøge udviklingspotentialet for byen og belyse alternative strategiske byudviklingsmetoder og er den første fase af arbejdet med en områdeplan for centrum af Lierbyen.

Opgaven forventes afsluttet i august 2020.


Link to related external article