Home


Projekt

Green Power Island

09.02.2021

Gottlieb Paludan Architects har skabt udviklingsprojektet Green Power Island. Projektet består af forslag til kunstigt anlagte energi-øer, som producerer, lagrer og distribuerer grøn energi. Øerne skal fungere som katalysatorer for en fuld overgang til vedvarende energiforsyning ved at tilbyde en innovativ og international tilgang til energilagring i stor skala – et element, der ofte omtales som ”the mis­sing link” i forbindelse med overgangen til et fossilfrit samfund.

Efterspørgslen efter vedvarende energi matcher sjæl­dent produktionsniveauet nøjagtigt over tid. Af denne grund kan vedvarende energikilder endnu ikke fuldt ud erstatte konventionelle kraftværker. Green Power Island foreslår en metode til opbevaring af vedva­rende energi, når mængden af produceret energi overstiger den faktiske efterspørgsel. De kunstige energi øer er bygget med dybe bassiner. Når der er overskydende energi i systemet, pumpes vandet ud af bassinet. Når der er brug for energi senere, ledes hav­vandet tilbage i bassinet gennem turbiner, og regene­rerer således 75% af elektriciteten. Øerne fungerer således som store batterier for den grønne strøm.

Bassinet, som aldrig tømmes helt, kan bruges som kulturprojekt, enten for at opdrætte fødevarer (mus­linger eller alger) eller dyrke alger til brug i biomas­seanlæg eller til dyrefoder. Afhængigt af størrelse og placering kan energilagringsfunktionen kombineres med en række synergetiske formål og øerne kan således blandt andet fungere som ’energy hubs’ i større, integrerede energisystemer.

Projektet er udviklet i samarbejde med Risø DTU og der er skabt en række lokalt tilpassede designforslag, som alle er placeret i lavtliggende kystom­råder, herunder Bahrain, Florida, Østkina, Sydindien og Danmark.