Home


Projekt

Bedre forhold for byliv, cyklister og fodgængere omkring Torvehallerne  

19.10.2021

Rømersgade og Linnésgade nær Torvehallerne i København er i år blevet brolagt med genbrugsbrosten som led i en større omdannelse af gaderummene. I de to gader er parkeringspladser blevet nedlagt og pladsen udnyttet til at skabe grønnere byrum med cykelparkering og plads til ophold, fodgængere og cyklister. Nu begynder et tilsvarende anlægsarbejde på Vendersgade.

Rømersgade, Linnésgade og Vendersgade ligger på det gamle voldanlæg mellem Ørstedparken og Botanisk Have. Københavns Kommunes vision for fornyelsen af gaderne er at tydeliggøre den visuelle forbindelse mellem de to parker gennem brostensbelægning og øget begrønning.

Der er plantet i alt 15 nye træer på Rømersgade og Linnésgade og ved at indføre 3m brede ”flexzoner”, bl.a. reserveret til træer, fremhæves de eksisterende træer i og langs gaderne. Bredere fortove skal øge tilgængeligheden for fodgængere og fremhæve brostensbelægningen, som er med til at sænke tempoet og give gaderne en mere homogen visuel fremtoning, der styrker deres identitet som klassiske bygader. Gadernes oprindelige brostensbelægning gemte sig under asfalten og alle stenene er blevet genbrugt i fornyelsen af gaderummene. Dette har, sammen med anvendelsen af elektrisk drevet byggemateriel, bidraget til at mindske projektets klimaaftryk.

32 parkeringspladser er nedlagt i de to gader og omdisponeringen af gaderummene understøtter visionen om øget tilgængelighed og plads til ophold. Projektet har også givet plads til udeservering for etablissementer i gaderne, som fx Arbejdermuseet på Rømersgade.

På Vendersgade, hvor anlægsarbejdet nu går i gang, skal gadens fysiske indretning ligeledes signalere, at den overvejende er til bløde trafikanter. Løsningen skal understøtte gadens funktion som central færdselsåre for cyklister, understøtte fodgængerflowet omkring Torvehallerne og skabe bedre plads til varelevering for de forretningsdrivende.

Udover trafikale forbedringer ønsker Københavns Kommune, at Vendersgade klimatilpasses på en måde, der skaber merværdi for brugerne. Trafik- og klimatilpasningsløsningen bindes sammen i en helhedsløsning, hvor trafikforholdene er forbedret samtidigt med at en rumlig og synlig klimaløsning skaber rekreative opholdsmuligheder.

Projektet udføres i samarbejde med SWECO og med Scheller, Hougaard & Petersen som brolægger.


©Klaus Hybler